facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Het Onze Vader

Wilfred van Rijn - Het Onze Vader‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 6:9-13 - Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. NBG '51

Lied - Onze Vader‌